Modele stosunków państwo kościół

Artykuł 1 Polskiego Konkordatu przypomina Więc, że “Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są – Każde w SWEJ dziedzinie – niezależne i Autonomiczne oraz zobowiązują się pełnego poszanowania tej zasady nous wzajemnych stosunkach je współdziałaniu dla rozwoju człowieka je Dobra Wspólnego “. Najsilniejszy Związek między Kościołem un państwem obserwujemy w Grecji. Prawosławie ma Konstytucyjny Charakter “Religii dominującej”. Umocowanie w Konstytucji państwa mają nawet “święte kanony wiary”. Prawo karne ściga też przestępstwa wewnątrzkościelne, NP. złamanie tajemnicy spowiedzi. Państwo greckie – w ramach swych kompetencji – ma NP. obowiązek zapewnienia “duchowej Jedności kościoła”. Administracyjne ustawodawstwo Świętego Synodu podlega Więc kontroli państwa i może być przez nie uchylone.

Państwo opłaca wynagrodzenia biskupów, księży, diakonów oraz świeckich zatrudnionych przez Kościół. Równość należy stosować łącznie z zásada sprawiedliwości rozdzielczej. Państwo nie może Więc traktować wszystkich Kościołów identycznie, bez względu na istniejące między Nimi różnice. Identycznie należy traktować wszystkie Związki wyznaniowe tylko ze względu na te atrybuty, które są dla wspólne nich. Państwo laickie (łac. Laicus – świecki, gr. laikós – Ludowy, OD ordinaire – lud) à Takie, w którym występuje wyraźny chapitre kościoła OD państwa; kraj o charakterze es świeckim. Żadna Religia Bądź Kościół nie ma wpływu na sprawy… Więcej» drole normą konstytucyjną wyrażającą stosunek Polskiego państwa do Religii jest Zasada “bezstronności państwa w kwestiach światopoglądowych i religijnych”. Państwo Zatem nie preduje do rozstrzygania OBECNOŚCI kwestii religijnych w Przestrzeni publicznej, kwestię te pozostawia woli obywateli, zgodnie z zásada Wolności religijnej. Zasada “bezstronności państwa w kwestiach religijnych” Umożliwia Więc istnienie posługi religijnej w pewnych instytucjach zamkniętych NP.

w szpitalach Czy więzieniach oraz lekcji Religii w szkołach, o Ile życzą sobie Tego obywatele, Pod warunkiem ich dobrowolności. Zasada przyjaznej współpracy Umożliwia Kościołom w niemczech, Poza apostolską działalnością, olbrzymie Zaangażowanie Społeczne.